Upozornenie:

Prírodné produkty majú podporný účinok na zvyšovanie imunity alebo pri liečbe špecifických problémov uvedených v odporúčaniach. Ich použitie však treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Platí to zvlášť pre tehotné a dojčiace matky, deti, osoby užívajúce lieky a osoby s vážnymi zdravotnými problémami. Prečítajte si prosím starostlivo príbalový leták a užívajte naše produkty podľa odporúčaného postupu. Ďakujeme.

KONTAKTY

Fénix - MY, s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika 524/19
907 01 Myjava
tel: 0918662931
napíšte nám
IČO: 50400207
IČ DPH: SK2120305176

TOVAR V AKCII

naša cena 2,10 EUR
skladom
naša cena 3,90 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky internetového obchodu www.fenix-my.sk

1. Vymedzenie pojmov

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.fenix-my.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.fenix-my.sk je Fénix - MY s.r.o., so sídlom Nám. M.R. Štefánika 524/19, 907 01 Myjava, IČO: 50400207, IČ DPH SK2120305176, Obch. register: Okr. súd Trenčín, oddiel SRO, vložka č. 33307/R.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.fenix-my.sk

Objednávkou je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

 

2. Objednávka

 

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na www.fenix-my.sk , e-mailom alebo telefonicky.

 

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

 

Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

 

Po doručení objednávky bude objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Každá objednávka je najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) potvrdená e-mailom na adresu kupujúceho, kde mu predávajúci oznámi spôsob dopravy, možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady.

 

3. Storno objednávky

 

Kupujúci má právo stornovať v objednávku v deň jej zaslania alebo pred jej záväzným potvrdením. V takomto prípade kupujúcemu nebudú účtované žiadne poplatky. Kupujúci môže stornovať objednávku výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie storna objednávky zasiela predávajúci taktiež výlučne písomnou formou (e-mailom).

 

Predávajúci má právo stornovať celú objednávku alebo jej časť z dôvodu, že sa už tovar nevyrába, nedodáva, nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

4. Cena a platobné podmienky

 

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho a uvedená v eurách. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 

Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

 

Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné podľa platných taríf kuriérskej služby a prípadne cenu dobierky.

 

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

 

5. Dodacie podmienky

 

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

 

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

 

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.

 

6. Poplatky za prepravu

  

Forma dodania

Spôsob úhrady

Cena s DPH

Dovoz v rámci Myjavy nad 15€

V hotovosti

zdarma

Platba prevodom na účet

zdarma

Zásielkovňa - výdajné miesto do 5 kg

Platba prevodom na účet

2,30 €

Dobierka

3,20 €

Zásielkovňa - kuriér do 5 kg

Platba prevodom na účet

4,70 €

Dobierka

5,60 €

Geis Parcel SK - kuriér do 5 kg

Platba prevodom na účet

3,80 €

s dobierkou

4,80 €

Geis Parcel SK - kuriér do 10 kg

Platba prevodom na účet

3,90 €

s dobierkou

4,90 €

Geis Parcel SK - kuriér do 20 kg

Platba prevodom na účet

3,90 €

s dobierkou

4,90 €

 

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomnou formou na emailovú adresu predávajúceho (viď sekcia Kontakty), s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného tovaru, číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Musí byť doložený doklad o kúpe tovaru a doklad o prevzatí tovaru.

 

Vrátený tovar z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia. Tovar musí byť v neporušenom stave (nerozbalený, nepoužitý) Odstúpenie od zmluvy je oznámené telefonicky alebo mailom.

 

Ak kupujúci splní vyššie uvedené podmienky, budú mu peniaze vrátene poštovou poukážkou na adresu alebo na číslo účtu určeného kupujúcim do 7 pracovných dní.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. V prípade, že odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

8. Záruka na tovar

 

Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na fenix.myjava@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

ZjFiZ